home

 


Laatste nieuws


We zijn gestopt met alle activiteiten (2015-09-25)

Alle activiteiten van de Stichting Habets Genealogieën zijn gestopt: de website, het bijhouden van de stamboom en het leveren van stamboomgegevens.


Stamboom­index bij­ge­werkt (2014-02-02)

De stamboomindex is weer bijgewerkt, met dank aan vele familieleden en onderzoekers voor hun bijdrage.


Portret van generaal-majoor uit 1792 (2011-02-24)

Er bestaat een portret van generaal-majoor Jean Joseph Habets, geboren in 1792. Heeft u interesse?


Jaarverslag 2010 - Donateurs gevraagd (2011-02-15)

Hoe het onze stichting verging in 2010 en waarom we een dringende oproep doen voor donateurs.

 

Stamboom, overzicht

Inhoud

 

 

We hebben een genealogie- / stam­boom­data­base opgebouwd met alle familieleden en directe verwanten die ons bekend zijn. Op dit moment bevat de database meer dan 15 700 personen.

In de loop van de tijd heeft de stichting een genea­logie- / stam­boom­data­base opgebouwd met alle familie­leden en directe verwanten die ons bekend zijn. De gegevens komen uit de diverse eigen genealogische onderzoeken (voor­na­melijk van de periode vóór 1900, o.a. gepubli­ceerd in de Der Habet Kroniek), van persoonlijke onder­zoeken en van de mensen die reageer­den op het verzoek om gegevens te melden over hun eigen directe familie. Op dit moment bevat de database bijna 16 000 personen. De database wordt nog steeds aangevuld en bijgewerkt; dit is een van de belangrijkste activi­teiten van de SHG.
top Welke personen?

In de database zijn personen opgenomen met de familienaam Habets en de directe verwanten (echtge­noot / echtge­note of de -formele- partner en hun kinderen). Van de niet-Habets echtgeno(o)t(e) of partner registreren we ook nog de ouders. Verder gaan we niet.
De oudste gegevens stammen uit begin 1600. De gegevens lopen door tot in de tegen­woor­dige tijd.

Om te zien of bepaalde personen in de database aanwezig zijn kunt u een simpele uitgave van deze gegevens­verzameling bekijken in de online Stamboomindex.

top Welke gegevens?

Behalve de formele gegevens naam, voornamen, datum en plaat van geboorte, huwelijk, overlijden, enz., bevat de database ook bijzonderheden zoals opleiding, beroep, woonadressen, foto's, krantenartikelen en bidprentjes. Hierbij is natuurlijk ook van de persoon de plaats in de stamboom vastgelegd: kind van, gehuwd met, kinderen. Eigenlijk wordt alles opgenomen wat de betreffende persoon kenschetst en hem/haar plaatst in de genealogie van de familie en daardoor interessant is voor de nakomelingen en onderzoekers. Lees verder »

top Privacy

Publicatie van stamboomgegevens door de SHG, in welke vorm dan ook, zal zich te allen tijde beperken tot gegevens over overleden personen. Uitgezonderd hiervan is de weergave van de stamboomindex op de website van de SHG. Deze index bevat de alleen de 'openbare' gegevens van alle personen die voorkomen in de stamboomdatabase, waarbij de datums beperkt worden tot het jaartal. De SHG zal gegevens over levende personen nooit aan derden verkopen of ter inzage gegeven. Familieleden en directe verwanten hebben altijd inzage in de gegevens.

top Aanvullingen en wijzigingen

Het aanvullen en up-to-date houden van de database is essentieel voor het nut van de gegevens. Als familielid of directe verwant is uw bijdragen zijn daarom uiterst belangrijk. Meld ons daarom alle wijzigingen (overlijden, huwelijken, geboortes, enz.) of vul de gegevens aan met wetenswaardigheden en foto's. Zie de contactpagina.

Oproep

We zoeken personen die belangstelling hebben voor uitzoeken van stam­boom­gege­vens van hun eigen, directe familie. Dit is niet zo zeer een speur­tocht in het verleden, maar het verza­melen en complemen­teren van gege­vens van de huidige gene­raties.
Hebt u belangstelling, meldt u dan aan bij de stichting. Wij bieden hulp bij dit werk door aan te geven wat reeds is uitgezocht en wat ontbreekt. Zo voorkomt u dubbel werk en zorgt u er mede voor dat de gegevens van familie Habets bijgewerkt blijven.